Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Laukkasten sukuseura ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 8.12.2022. 

1. Rekisterinpitäjä 

Laukkasten sukuseura ry Helsinki 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Heikki Laukkanen, Runonlaulajantie 90, 51900 JUVA, heikkilaukkanen64@gmail.com, p. +358 40 0755 204 

3. Rekisterin nimi 

Tämä seloste kattaa seuraavat Laukkasten sukuseura ry:n ylläpitämät rekisterit: 

Laukkasten sukuseura ry:n jäsenrekisteri

Laukkasten sukuseura ry:n sukutietokanta 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Jättämällä jäsenhakemuksen tai luovuttamalla sukutietoja Laukkasten sukuseura ry:lle rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely on tarpeen osapuolten välille syntyvän sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Antaessaan muita henkilöitä koskevia tietoja sukutietokannan ylläpitoa varten henkilö on vastuussa ao. henkilöiden suostumuksesta tässä selosteessa tarkoitettujen tietojen tallennukseen ja ylläpitoon. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, jäsenyyden ylläpito, sukututkimuksen tekeminen sekä laskutus. Sukututkimus koskee Laukkanen- nimisiä ja näihin liittyviä sukuja.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista sukuselvityksistä ja seuran tuotteista, laskutustiedot sekä muut jäsenyyteen liittyvät tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. liittymiskaavakkeista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, jäsentapaamisista ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa väestökirjanpidosta sukututkimusmetodein saatua tietoa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Sukurekisteristä voidaan tulostaa kyseiseen sukuhaaraan kuuluville otteita, joissa ei kuitenkaan mainita muita henkilötietoja kuin nimi sekä henkilön elämänkaareen liittyviä päivämääriä (kuten syntymäaika, kastepäivä, vihkimispäivä tai näihin rinnastettavat päivämäärät), ellei näiden julkaisulle ole asetettu kieltoja. 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Tietoja tallennetaan tai voidaan tallentaa Laukkasten sukuseuran jäsenrekisteriin, ATK-palvelu Luhtasaari OY:n Sukujutut –tietokantaan, Avoine Oy:n ylläpitämään Yhdistysavain-pilvipalveluun sekä Google LLC:n ja DigitalOcean, Inc:in ylläpitämiin palveluihin. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Henkilötietojen säilytys
Ellei henkilö kohdan 10 mukaisesti pyydä tietojaan poistettaviksi rekisteristä, kerättäviä
sukututkimustietoja säilytetään Laukkasten sukuseuran toiminnan ajan. Jäsenrekisteritiedot
poistetaan seuran jäsenen eroamisen myötä.