Laukkasten Sukuseura Ry:n säännöt

Lataa säännöt pdf:nä »

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Laukkasten Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Sukuseuran tarkoituksena on edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa, vaalia suvun perinteitä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

3 § Toimintatapa

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

 • järjestämällä kokouksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa
 • kokoamalla, luetteloimalla ja säilyttämällä suvun vaiheita koskevia asiakirjoja
 • selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
 • luetteloimalla suvun jäsenet, nekin, jotka eivät kuulu sukuseuraan

Sukuseura voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.

4 § Jäsenyys

Sukuneuvoston on pidettävä luetteloa Sukuseuran jäsenistä.

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Laukkasista tai avioliiton kautta kuuluu Laukkasten sukuun.

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoitettava siitä sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti sukukokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuneuvostolla on oikeus erottaa sukuseurasta jäsen, joka on osoittautunut arvottomaksi siihen kuulumaan ja jäsen, joka huomautuksen saatuaan ei ole maksanut jäsenmaksuaan.

5 § Maksut

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja vuosimaksut, joiden määrät vahvistaa varsinainen sukukokous. Poikkeustapauksissa voi sukuneuvosto vapauttaa asianomaisen maksun suorittamisesta.

6 § Sukuneuvosto

Sukuseuran hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jokainen ääinoikeutettu sukuseuran jäsen on vaalikelpoinen sukuneuvostoon.

Sukuneuvoston puheenjohtajana toimii sukuseuran puheenjohtaja, jonka valitsee sukukokous.

Sukuneuvostoon kuuluu sukuseuran puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisitoista jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt voi sukuneuvosto valita myös sukuneuvoston ulkopuolelta. Sukuneuvosto voi asettaa keskuudestaan työryhmiä hoitamaan määrättyjä sukuneuvoston tehtäviin kuuluvia asioita. Sukuneuvosto ja sen työryhmät kokoontuvat puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta ja ovat päätösvaltaisia, kun yli puolet niiden jäsenistä, niihin luettuna myös läsnä oleva puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat saapuvilla. Päätökset sukuneuvoston tai työryhmien kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoitus

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka muu sukuneuvoston siihen valtuuttama jäsen. Sukuneuvosto voi päätöstensä toimeenpanoa sekä postissa, pankeissa ja virastoissa asioimista varten valtuuttaa siihen nimeämänsä henkilön yksin kirjoittamaan sukuseuran nimen.

8 § Tilit

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja sukuseuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa sukuneuvostolle.

Sukuseuralla on yksi toiminnantarkastaja ja hänellä yksi varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Toiminntarkastajien toimintakausi päättyy valintaa seuraavassa sukukokouksessa.

9 § Sukukokoukset

Sukuseuran ylin päättävä elin on varsinainen sukukokous, joka pidetään sukuneuvoston kutsusta varsinaisen sukukokouksen määräämässä paikassa ja aikana kesä-joulukuun kuluessa joka kolmas vuosi ja siitä on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vahintään kaksi viikkoa aikaisemmin jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

Muihin sukukokouksiin kutsutaan sukuseuran jäsenet sukuneuvoston toimesta samalla tavalla ja ajassa kuin varsinaiseen sukukokoukseen.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukukokous niin päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka, kun vähintään kymmesosa (1/10) sukuseuran jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten pyytää kirjallisesti sukuneuvostolta. Kokouskutsu on toimitettava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuseuran puheenjohtaja ja hänen on tällöin todettava, onko sukuseura kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla sekä huolehdittava siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Varsinaisessa sukukokouksessa on käsiteltävä seuraavat viralliset asiat:

 1. Sukuneuvoston kertomus sukuseuran toiminnasta.
 2. Sukuseuran tilit ja toiminnantarkastajan lausunnot edellisen varsinaisen sukukokouksen jälkeen päättyneiltä tilikausilta.
 3. Tilinpäätösten vahvistaminen ja päätöksenteko vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvoston jäsenille ja sukuseuran toimihenkilöille.
 4. Sukuneuvoston esittämän toimintasuunnitelman vahvistaminen alkavalle toimintakaudelle.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen alkavaa toimintakautta varten.
 6. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta.
 7. Sukuseuran puheenjohtajan valinta.
 8. Päätös sukuneuvoston jäsenten lukumäärästä ja jäsenten vaali.
 9. Päätettävä seuraavan varsinaisen sukukokouksen ajasta ja paikasta.
 10. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen.

Mikäli sukuseuran jäsenet haluavat saattaa jonkin asian varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on siitä lähetettävä kirjallinen esitys sukuneuvoston sihteerille viimeistään kokousta edeltävän huhtikuun aikana.

10 § Äänestys

Sukukokouksessa on äänioikeus jokaisella sukuseuran läsnäolevalla täysi-ikäisellä jäsenellä, joka on maksanut liittymis- ja jäsenmaksunsa taikka niistä vapautettu, yhtälainen äänioikeus. Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan seisomaan nousemalla, käden nostolla taikka muulla kokouksen puheenjohtajan määräämällä tavalla, ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi on useimmat äänet annettu, ellei näissä säännöissä toisaalla edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran poikkeavat sitoumukset 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, sukuseuran purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on nimenomaan ilmoitettu kokouskutsussa.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisin ääntenenemmistöin, mutta muussa sukukokouksessa vaaditaan, jotta tällainen päätös tulisi voimaan, että sitä on kannattanut kaksi kolmannesta läsnäolleista.

12 §   Sukuseuran lopettaminen

Jos sukuseura purkautuu, on viimeistään sukukokouksessa päätettävä seuran varojen, arkiston ja muun omaisuuden käyttämisestä sukuseuran tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Ellei tästä ole tehty nimenomaista päätöstä, siirtyvät sukuseuran varat, arkisto ja muu omaisuus Suomen Sukututkimusseuralle taikka sitä vastaavalle oikeuskelpoiselle järjestölle.

Nämä säännöt on hyväksytty ensimmäisen kerran ylimääräisessä sukukokouksessa Savonlinnassa 30.06.1990 ja vahvistettu yhdistysrekisterissä 15.03.1991.

Sääntömuutos on hyväksytty Sukukokouksessa Järvenpääsä 27.6.2016 ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 20.10.2016